PRIVACYREGLEMENT LZW College 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Instelling: LZW College BV, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74977466, verder te noemen LZW College;

1. Toelichting op het Reglement 

LZW College mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft LZW College de plicht om haar klanten:  
 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door LZW College worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
LZW College vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft LZW College in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens LZW College expliciet om jouw toestemming moet vragen. 

2. De persoonsgegevens die LZW College gebruikt en het doel van het gebruik 

LZW College verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van LZW College, je aanmeldt voor nieuwsbrieven/downloads van LZW College of via het contactformulier contact met ons opneemt. LZW College verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel gegevens over jouw gezondheidssituatie. De gegevens over jouw gezondheidssituatie worden alleen verwerkt wanneer we niet zonder deze gegevens de dienstverlening kunnen leveren. Deze gegevens stellen ons in staat om: 
 • de overeenkomst die klanten met LZW College sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren. 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

LZW College verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de LZW College organisatie, tenzij:
 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die LZW College met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven. 

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn 

LZW College verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van LZW College worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door LZW College beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat uit het volgende:
 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem;
 • de medewerkers van LZW College hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan LZW College verstrekte persoonsgegevens;
 • LZW College heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie.
LZW College hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal LZW College zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. 

5. Jouw rechten als betrokkene 

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij LZW College aangeven via info@lzwcollege.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen, wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van LZW College.
Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met LZW College opnemen en probeert LZW College er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kun je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal LZW College ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van LZW College.

Privacyreglement LZW College, versie 19 mei 2020.